معرفی واحد

1)      نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

2)      بازرسی ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید، نگهداری، بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی و اعمال راههای نوین کنترل

3)      شناسایی واحدهای تولیدی غیرمجاز واعمال ضوابط وقوانین در مورد آنها

4)      بررسی مدارک مربوط به صدور پروانه های بهداشتی(بهره برداری،مسئول فنی،ساخت وشناسه نظارت) وپاسخ به استعلامات وارده درخصوص احداث واحدهای تولیدی

5)      نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی

6)      معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین نظارت بر انهدام فرآورده های غذایی غیر قابل مصرف

7)      کنترل موادخوردنی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

8)      مطالعه و اقدام درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی و بین المللی منع شده است

9)      آموزش مسئولین فنی کارخانجات وهمکاری در تهیه برنامه های آموزشی واطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی

10)   نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز تولید ونگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای اخذ گواهی HACCP

11)   همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی با سایر گروهها

12)   تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بهتر بر کارخانجات

13)   تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به وزارتخانه

14)   انجام مأموریتهای اداری داخل و خارج از کشور و سایر امور در محدوده وظایف قانونی

15)    انجام طرح هایPMS وprps  مطابق دستورالعمل کشوری

شرح فعالیتهای واحد نظارت بر درمان :

1)      اجرا وپیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2)      بازدید از مطب ها , دفاتر کار ,موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستان ,درمانگاه و......)

3)      ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

4)      کارشناسی و نظارت بر تاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

5)      بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی

6)      شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بر درمان

7)      انجام کلیه فعالیت های مربوط به واحد نظارت بر درمان طبق برنامه کار

8)      تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش های آماری

9)      مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان

10)   معرفی متخلفین به مراجع قضایی

11)   ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی و خصوصی)

12)   بررسی و صدور گواهی اشتغال به کار وعدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط

13)   نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

14)   تهیه و تنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت

15)   هماهنگی با سایر واحدهای ستادی شبکه (داروئی وبهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک

16)   استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوءپیشینه برای موسسات

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/01
تعداد بازدید:
5333
Powered by DorsaPortal