تعریف واحد امور مالی

مقدمه:

از آن جایی که بودجه به عنوان شاهرگ اصلی دولت تمامی فعالیت ها و برنامه ریزی های مالی اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه های خود را در چارچوب قانون بودجه طی یک سال مالی انجام می‌دهد. اداره صحیح امور مالی دولت ، نقش بسزایی دربهسازی نظام اقتصادی و اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد. با توجه به اهمیت بودجه و ارقام آن، امور مالی هر سازمان از مهمترین بخش های هر دستگاه اجرایی است که آن را می توان قلب هر سازمان نامید.

هدف:

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.

درک روزافزون این مســأله کــه اندازهگیری و اطلاعات مالی در پیشــبرد یک سازمان و نظارت بر موفقیت آن در یک محیط بسیار رقابتی الزامی اســت- گــواه آن تمرکز بر ارزش ســهامداران و نظارت بر وجوه نقد و هزینه ها است؛

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
5667
Powered by DorsaPortal