شرح وظایف

1- اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت مالی ( ﺑـﺪﻫﯽ ، وﺿـﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ، ﻣﺎﻟﯿـﻪ ، داراﯾـﯽ ﻫـﺎ ، ﺑﻮدﺟﻪ ای ، ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ) بر اساس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت.

2-ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ دانشگاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای .

3-کنترل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟـﻪ و اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑﻨـﺪی ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ .

4- ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﻨﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ دﻓـﺎﺗﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ روﯾﺪادﻫﺎی مالی .

5- ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻐﺎﯾﺮات ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺻـﻮرت ﻣﻐـﺎﯾﺮت و ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ .

6-ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺒﺎر و اﻣﻮال( ﺟﻤﻌﺪاری ﯾﺎ اﻣﯿﻦ اﻣـﻮال) بر اساس آئین نامه ها ، قوانین و ﻣﻘـﺮرات و ﻣـﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻧﮕﻬـﺪاری و اعمال ﻗﻮاﻧﯿﻦ ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از داراﯾﯽ ها ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳب.

7- ﻧﻈﺎرت ، ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﻒ و ﺑﺨـﺸﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن .

8- ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء داﻧـﺶ و ﺑـﻪ روز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ.

9- ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی گذشته ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه.

10- اﻧﺠﺎم ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت واﺣﺪﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ (دﯾـﻮان ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت، ، ﻣﺎﻟﯿـﺎت، ﺑﯿﻤـﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ..).

11- ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ .

12-کنترل وضعیت نقدینگی شبکه و بیمارستان و اعمال ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه.

13- پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد.

14-بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک.

15- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان.

16- نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد - دریافت فیشهای واریزی درآمد نقدی از متصدیان پذیرش( صندوق) مراکز وسایر واریزیها برابر جداول زمانبندی شده و ثبت سند مربوطه .

17- دریافت صورتحساب بانکی حساب درآمد شبکه و بیمارستان از بانک وکنترل و مطابقت با فیشهای واریزی وتهیه صورت مغایریت بانکی حساب درآمد.

18-ارسال در آمد شبکه و بیمارستان به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهیانه .

19-نظارت بر تنظیم صورتحساب های بیمه ای وارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری.

20-پیگیری دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر و سایر موسسات طرف قرارداد و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور.

21- بررسی و ثبت کلیه اسناد حسابداری اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی (بازار) ، و پرداخت بر اساس آئین نا مه ها و مجوزهای مربوطه .

22- بستن حسابهای پایان سال و ...
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/01
تعداد بازدید:
4952
Powered by DorsaPortal