تعریف باروری سالم

معرفی برنامه باروری سالم

1.     ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ، در ﺳﺎل 1390 ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺮو اﺑﻼغ روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ:
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺳﺎﻟﻢ

2.     ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ زوﺟﯿﻦ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی

3.     ﻣﺸﺎوره در راﺳﺘﺎی :

1.   اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرداری ﻫﺎی ارادی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه

2.   ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪ اول

3.   ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان

4.   ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ

5.   ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻘﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ

4.     ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ در راﺳﺘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک

5.     ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺎروری

6.     ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرورو ارﺟﺎع آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ

7.     ارﺗﻘﺎ وﺑﻬﺒﻮدﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺳﺎﻟﻢ

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/01
تعداد بازدید:
5929
Powered by DorsaPortal